ALGEMENE VOORWAARDEN

Een Website van ons

Definities
1. Een Website van ons : ZERO & Dance Inc. B.V., gevestigd te Zwolle onder KvK nr. 73456551.
2. Klant: degene met wie Een Website van ons een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Een Website van ons en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Een
Website van ons .
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van
de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

1. Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Een Website van ons zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk
anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het
aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het
aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeenkomen.

2. Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Een Website van ons zich
het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding
in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Een Website van ons slechts, nadat de klant deze
schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

3. Prijzen
1. Alle prijzen die Een Website van ons hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief
eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of
transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Een Website van ons hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website
of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Een Website van ons te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Een Website van ons
niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de
overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een
prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Een Website van ons vastgesteld op
grond van de werkelijk bestede uren.
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Een Website van ons , geldend
voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is
overeengekomen.
7. Indien partijen voor een dienstverlening door Een Website van ons een totaalbedrag zijn
overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste
prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
8. Een Website van ons is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Een Website van ons de klant tijdig
te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van
de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
11. Een Website van ons heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Een Website van ons prijsaanpassingen meedelen aan de
klant.
13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Een Website van ons op te zeggen
indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

4. Betalingen en betalingstermijn
1. Een Website van ons mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van
het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de
klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft
voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Een Website van ons de
klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. Een Website van ons behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van
onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de
diensten of producten.

5. Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Een Website van ons gerechtigd
een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is,
waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd aan Een Website van ons .
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Een Website van ons zijn verplichtingen opschorten
totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant,
zijn de vorderingen van Een Website van ons op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Een Website van
ons , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Een Website van ons te betalen.

6. Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Een Website van ons gerechtigd het recht van reclame in te
roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Een Website van ons roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of
elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de
producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Een Website van
ons , tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

7. Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave
van reden ontbinden op voorwaarde dat:
het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed,
badkleding, enz.)
de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s,
etc.)
het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is het
product geen los tijdschrift of losse krant is het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via
mail@eenwebsitevanons.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de
website van Een Website van ons , www. eenwebsitevanons.nl, kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn
herroepingsrecht te retourneren aan Een Website van ons , bij gebreke waarvan zijn
herroepingsrecht komt te vervallen.
5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Een Website van ons indien de
volledige bestelling wordt geretourneerd.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens
de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Een Website van ons deze kosten binnen 14
dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de
consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Een Website van ons heeft
geretourneerd.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige
uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

8. Retentierecht
1. Een Website van ons kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de
klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Een
Website van ons heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog
betalingen verschuldigd is aan Een Website van ons .
3. Een Website van ons is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt
als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Een
Website van ons te verrekenen met een vordering op Een Website van ons .

9. Eigendomsvoorbehoud
1. Een Website van ons blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft
voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Een Website van ons op grond van
wat voor met Een Website van ons gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van
vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Een Website van ons zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden,
verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Een Website van ons een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de
overeenkomst als ontbonden en heeft Een Website van ons het recht om schadevergoeding,
gederfde winst en rente te vorderen.

10. Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Een Website van ons , tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Een Website van
ons het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is
voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate
levering niet aan Een Website van ons kan tegenwerpen.

11. Levertijd
1. De door Een Website van ons opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij
overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Een Website
van ons door Een Website van ons schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en
evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Een Website van ons niet binnen 14
dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders
hebben afgesproken.
Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde
producten tijdig kan plaatsvinden.
Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben
afgesproken.

12. Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant,
alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een
aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Een Website van ons niet aansprakelijk kan
worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare
beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Een
Website van ons , bij gebreke waarvan Een Website van ons niet aansprakelijk kan worden
gehouden voor eventuele schade.

13. Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen
onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van Een Website van ons die bij de klant aanwezig zijn zaken die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Een Website van ons de polis van deze verzekeringen ter
inzage.
3. Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een
CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van
eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.

14. Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is
het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen
geheel voor rekening van de klant.
Montage/Installatie
Hoewel Een Website van ons zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed
mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval
van opzet of grove schuld.

15. Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat
deze voor Een Website van ons enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt
door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van
ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door
de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een
overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of
feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het
product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

16. Uitvoering van de overeenkomst
1. Een Website van ons voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Een Website van ons heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te
laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Een Website van ons tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Een Website van ons tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren
voor rekening van de klant.

17. Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte
uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar
aan Een Website van ons .
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking
gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor
zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Een Website van ons de betreffende
bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Een Website van ons redelijkerwijs
verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de
overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra
uren voor rekening van de klant.

18. Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Een Website van ons en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de
termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen
de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een
consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan
eindigt de overeenkomst van rechtswege.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding
van deze termijn moet de klant Een Website van ons schriftelijk in gebreke stellen.
Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd
1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen
met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

19. Intellectueel eigendom
1. Een Website van ons behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht,
octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen,
geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen,
modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Een Website van ons (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking
stellen of op andere wijze gebruiken.

20. Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Een Website van ons
ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Een Website van ons waarvan hij weet of
redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan
verwachten dat verspreiding ervan Een Website van ons schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde
informatie ook geheim houdt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden
zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant die
door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende
overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

21. Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over
intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van
handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor
elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke
procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de
overige rechten van Een Website van ons waaronder zijn recht om naast de boete
schadevergoeding te vorderen.

22. Wijziging of annuleren van de opdrachtofferte 

Opdrachtgever aanvaardt dat de datum van de opdracht vaststaat vanaf moment van tekenen van de overeenkomst en akkoord van opdrachtnemer.
In afwijking van lid 1, gelden volgende bepalingen,
Wanneer een opdracht minder dan 30 dagen vóór overeengekomen datum (of start van reeks) wordt geannuleerd, brengt opdrachtnemer de volledige kosten van de opdracht in rekening, en; wanneer een opdracht eerder dan 30 dagen voor overeengekomen datum(reeks) wordt geannuleerd door opdrachtgever, hanteert opdrachtnemer een 50%-regeling, d.w.z. ontvangt de opdrachtnemer 50% van de eerder overeengekomen spreekvergoeding.


23. Vrijwaring

De klant vrijwaart Een Website van ons tegen alle aanspraken van derden die verband houden
met de door Een Website van ons geleverde producten en/of diensten.

24. Klachten
1. De klant dient een door Een Website van ons geleverd product of verleende dienst zo spoedig
mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs
van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Een Website van ons daarvan zo
spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op
de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Een Website van ons uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat
Een Website van ons in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe
leiden dat Een Website van ons gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten
dan zijn overeengekomen.

25. Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Een Website van ons .
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Een Website van ons ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

26. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Een Website van ons een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan
Een Website van ons verschuldigd zijn.

27. Aansprakelijkheid Een Website van ons
1. Een Website van ons is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en
voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Een Website van ons aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor
directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Een Website van ons is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Een Website van ons aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat
door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van
(volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de
aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus
zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van
enige verplichting.

28. Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Een Website van ons vervalt in elk geval 12
maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee
wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Een Website van ons
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming,
gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Een Website van ons niet blijvend of tijdelijk
onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Een Website van ons in verzuim is.
3. Een Website van ons heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant
zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Een
Website van ons kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te
vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

29. Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van
Een Website van ons in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan
Een Website van ons kan worden toegerekend in een van de wil van Een Website van ons
onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
redelijk-heid niet van Een Website van ons kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en
overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteitsinternet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen,
onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Een Website van ons 1 of meer
verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat
Een Website van ons er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen
beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Een Website van ons is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd,
ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

30. Wijziging algemene voorwaarden
1. Een Website van ons is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Een Website van ons zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.

31. Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Een Website van ons .
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel
3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

32. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het
dichtst in de buurt komt van wat Een Website van ons bij het opstellen van de voorwaarden op
dat punt voor ogen had.

33. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Een Website van ons is gevestigd / praktijk
houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen
partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 17 april 2020.